Bun venit pe situl nostru!

HOTARARE Nr. 39
Pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control.


Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin este instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin este reglementată de prevederile Legii nr.157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Hotărârii de Guvern nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului Bucureşti.

Direcţia pentru Agricultură este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv;
Structura organizatorică cadru a Direcţiei pentru Agricultură judeţeane este aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2356/R/30.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului Bucureşti.

Pentru realizarea atribuţiilor, potrivit reglementărilor legale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin dispune de organigramă proprie, cu următoarele structuri funcţionale de specialitate:

A. ATRIBUŢIILE CONDUCERII DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE CARAŞ - SEVERIN

Conducerea direcţiei agricole judeţene Caraş – Severin se exercită de către directorul executiv al acestora, ajutat în exercitarea funcţiei de către un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.

În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv are în subordine întreg personalul instituţiei, coordonează toate activităţile acesteia şiemite decizii în condiţiile legii.

În cazul în care, din diverse motive, directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, acestea vor fi delegate spre exercitare directorului executiv adjunct.

Prin delegare de atribuţii de la directorul executiv, directorul executiv adjunct coordonează serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agriculturã, consultanţă agricolă şi formare profesională.


Activitatea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană este concentrată pe următoarele domenii principale:

1. Compartimentul politici şi statistică agricolă
2. Compartimentul implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene
3. Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice
4. Compartimentul fito - sanitar