Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice

ATRIBUŢII:

 • organizează şi urmăreşte evidenţa angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop;
 • în cursul exerciţiului bugetar anual, în colaborare cu unităţile subordonate, asigură întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;
 •  întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe, şi asigură depunerea acestora la minister, la termenele stabilite de acesta;
 • întocmeşte instrucţiunile privind efectuarea plăţilor directe aferente sumelor autorizate;
 • asigură întocmirea necesarului de fonduri şi transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea efectuării cererilor de deschidere de credite pe baza solicitărilor din cadrul direcţiei şi a analizei stadiului execuţiei bugetului aprobat;
 • asigură relaţiile direcţiei pentru agricultură cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile judeţene de trezorerie, Curtea de Conturi şi alte instituţii cu atribuţii de control pe linia activităţii financiar contabile, privind îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, prevăzute de actele normative în vigoare;
 • întocmeşte contul de execuţie pentru plăţile directe efectuate;
 • elaborează şi prezintă spre aprobare trezoreriei a programului de finanţare a investiţiilor, urmăreşte realizarea acestuia şi ia măsuri de ţinere a evidenţei operative a operaţiunilor financiar-contabile ce derivă din acesta ;
 • înregistrează în evidenţa financiar-contabilă toate operaţiunile cu caracter economico-financiar care au loc în cadrul unităţii pe bază de documente legale, întocmite şi aprobate conform instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi şi a actelor normative în vigoare ;
 • întocmește raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu.
 • controlează ţinerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor după natura lor ;
 • inventariază anual patrimoniul unităţii, efectuând valorificarea acesteia ;
 • întocmeşte notele contabile şi a centralizatoarelor pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;
 • efectuează, chenzinal sau ori de câte ori este nevoie, plata drepturilor băneşti (salarii, indemnizaţii concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, etc.) ;
 • întocmeşte planul de casă ;
 • întocmeşte evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor băneşti;
 • asigură încadrarea în plafoanele alocate pentru plata utilităţilor: energia electrică şi termică, convorbirile telefonice etc.
 • asigură fundamentarea pe baza propunerilor şi situaţiilor de lucrări, a planului de investiţii şi cheltuieli pentru reparaţii capitale la obiectivele de investiţii ale direcţiei, finanţate de la bugetul de stat, funcţie de volumul alocat;
 • asigură fundamentarea şi susţine propunerile pentru utilaje şi dotare, împarte fondurile, intervine pentru suplimentarea sau respectarea acestora;
 • întocmeşte documentaţiile pentru avize de combustibil, asigură înaintarea şi susţinerea acestora la organele avizatoare pentru obţinerea acordurilor;
 • analizarea documentaţiilor pentru scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând unităţilor subordonate, conform legislaţiei;
 • elaborează documentaţiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unităţile bugetare;
 • asigură participarea, conform legislaţiei, la adjudecarea execuţiei lucrărilor de construcţii, la recepţionarea acestora în vederea asigurării calităţii, siguranţei şi durabilităţii construcţiilor;
 • verifică respectarea şi aplicarea normelor metodologice în contractarea şi achiziţionarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, a derulării fondurilor de la buget.
 • asigură procurarea în limitele bugetului aprobat, a materialelor administrativ-gospodăreşti, rechizite, etc., cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice ;
 • organizează activitatea de întreţinere şi curăţenie a locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi încălzire;
 • întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative  a aprovizionării cu materiale şi piese de schimb ;
 • organizează şi răspunde de paza sediului instituţiei ;
 • asigură programul de întreţinere revizii şi reparaţii a mijloacelor fixe, maşinilor şi a utilajelor din dotarea unităţii ;
 • asigură eliberarea foilor de parcurs şi acordă viza de bună circulaţie rutieră a mijloacelor de transport;
 • ia măsuri în vederea organizării activităţii de întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport din dotarea unităţii în condiţii de siguranţă în circulaţie ;
 • gestionează bonurile de consum şi piesele de schimb pentru mijloacele de transport din dotare ;
 • asigură activitatea de secretariat, asigurând primirea şi înregistrarea tuturor  documentelor interne sau din afara instituţiei, precum şi expedierea acestora;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;
 • asigură evidenţa, selecţionarea, păstrarea documentelor create şi deţinute în arhiva direcţiei;
 • asigură organizarea instruirii salariaţilor instituţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către conducătorul instituţiei, comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi sindicat sau reprezentanţii salariaţilor);
 • întocmirea şi supunerea spre aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a structurii  organizatorice a direcţiei şi a statelor de funcţii şi de personal ;
 • verifică şi asigură îndeplinirea condiţiilor pentru selectarea şi angajarea personalului ;
 • asigură stabilirea salariilor în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • ia măsuri pentru întocmirea şi păstrarea contractelor individuale de muncă şi a dosarelor personale ale salariaţilor;
 • întocmeşte planurile anuale de formare profesională a personalului şi urmăreşte modul lor de realizare;
 • întocmeşte documentele de angajare şi de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu, după caz, pentru salariaţi;
 • întocmeşte şi actualizează evidenţa permanentă a  vechimii în muncă a personalului în vederea acordării drepturilor generate de aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
 • întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte respectarea acesteia;
 • asigură procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare ;  
 • pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare cadru, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ia măsuri pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii;
 • asigură procesul de întocmire a fişelor de post pentru toate funcţiile prevăzute în statul de funcţii aprobat;
 • întocmeşte şi asigură transmiterea în termen a dărilor de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii direcţiei .
 • asigură cadrul necesar respectării de către toţi salariaţii a procedurilor legale care au aplicabilitate în activitatea internă a direcţiei ;
 • urmăreşte întocmirea contractelor comerciale şi civile şi soluţionarea neînţelegerilor generate de încheierea şi executarea acestora ;
 • urmăreşte obţinerea copiilor de pe sentinţele sau deciziile pronunţate de instanţele de judecată precum şi legalizarea şi investirea lor cu formulă executorie, după ce acestea au rămas definitive, solicitând executarea silită a acestora, dacă este cazul;
 • asigură comunicarea către compartimentul financiar-contabilitate a titlurilor executorii pentru a fi operate ;
 • asigură procesul de verificare şi îndrumare a activităţii de urmărire a debitelor ;
 • ia măsuri pentru prevenirea litigiilor patrimoniale şi a pagubelor care fac obiectul acestor litigii ;  
 • ia măsuri pentru organizarea bazei de documentare a instituţiei care include colecţia de monitoare oficiale;
 • ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa compartimentelor din carul direcţiei a actelor normative apărute, asigurând asistenţa juridică pentru aplicarea corectă a acestora.
 • asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor solicitanţilor (petenţilor) şi a solicitărilor de informaţii de interes public;
 • organizează evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor privind costul serviciilor de copiere a documentelor cerute, suportate de solicitanţi;
 • răspunde de întocmirea şi publicarea unui raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;
 • ia măsuri pentru asigurarea modelelor formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;
 • înregistrează documentele la zi, într-un registru prevăzut pentru acest scop;
 • organizează  funcţionarea Punctului de informare-documentare;
 • monitorizează întrebările presei în sensul asimilării de date pentru eventualele probleme ce trebuie soluţionate;
 • ia măsuri în vederea întreţinerii paginii de Internet;
 • asigură furnizarea către ziarişti într-o manieră promptă şi completă, a informaţiilor de interes public ce privesc activitatea direcţiei;
 • asigură acordarea acreditărilor ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, în termen de cel mult două zile de la înregistrare;
 • asigură informarea în timp util şi acordă accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de direcţie;
 • ia măsuri de retragere a acreditării unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii direcţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de către respectivul ziarist;
 • asigură organismul de presă de acreditarea unui alt ziarist în locul celui care a pierdut acreditarea.