Compartimentul implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene

ATRIBUŢII:

 • primeşte şi verifică documentaţia depusă de operatorul economic, respectiv: caiet de sarcini însoţit de opis, cerere de înregistrare,  buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi/sau certificatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, actul de indentitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie, în conformitate cu art.7 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului, în maxim 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi, în conformitate cu art.7 alin. (2) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise, în situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • întocmeşte procesul -verbal de constatare privind realitatea datelor înscrise în documentaţie. Acesta se semnează de către reprezentantul DAJ sau mun. Bucureşti şi de solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a Municipiului Bucureşti şi unul se va înainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu art.7 alin. (5) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • menţionează, în procesul  verbal, dacă este cazul, situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren şi constituie motivaţia neatestării şi neînscrierii produsului în R.N.P.T.,  în conformitate cu art.7 alin. (6), din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • înaintează Direcţiei generale Industrie Alimenatră din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dosarul pentru înscrierea în R.N.P.T. însoţit de procesul-verbal de constatare, în conformitate cu art.7 alin.  (7)  din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • primeşte de la operatorul economic care doreşte să se înscrie în RNRC, întreaga documentaţie, în conformitate cu art.5 ,alin. 1, de la a) la i), din ordinul comun al ministrului agriculturrii şi dezvoltării rurale,  ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacratre româneşti;
 • verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor  prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului eventuale neconformităţi,  conform  art.5, alin. 2) din ordinul comun al ministrului agriculturrii şi dezvoltării rurale,  ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014  privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacratre românesti;
 • verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în documentele depuse de operatorii economici interesaţi, în conformitate cu cele dispuse prin art.5, alin. 4 din ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,  ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014  privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacratre româneşti;
 • întocmeşte  procesul-verbal de constatare la faţa locului, prevăzut în anexa 2,  prin care se certifică faptul că informaţiile din documentele prezentate de către solicitant, corespund cu realitatea din teren, ocazie cu care aceştia vor preleva şi sigila o probă din produsul alimentar pe care o va preda operatorului economic sau la un laborator autorizat, în vederea verificării conformităţii, conform art.5, alin.5) din ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăşii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014  privind atestarea produselor alimentare obşinute conform reţetelor consacratre româneşti;
 • transmit Direcţiei Generale Industrie Alimentară procesul-verbal semnat de catre reprezentantul DAJ şi a mun. Bucureşti şi de către solicitant, însoţit de raportul de încercare al probei analizate conform art.5,alin.7)  din ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,  ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obşinute conform reţetelor consacratre româneşti;
 • înaintează către Direcţia Generală Industrie Alimentară  procesul-verbal, raportul de încercare şi “Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC”, conform anexei 3 din ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,  ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obşinute conform reţetelor consacrate româneşti.