Compartimentul politici şi statistică agricolă

ATRIBUŢII:

 • coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc;

 • verifică şi centralizează documentaţia depusă de producătorii agricoli privind suprafeţele afectate de calamităţi;

 • autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această destinaţie a producţiei;

 • organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia;

 • eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie;

 • aplică măsurile legislative necesare, inclusiv cele cuprinse în cadrul Proiectului PHARE “Sprijin pentru crearea şi consolidarea Sistemului de Informaţii Agricole”, în vederea organizării, implementării şi funcţionării sistemului informaţional de piaţă agricolă, la nivel judeţean;

 • aplică măsurile necesare îndeplinirii obligaţiilor privitoare la transferul de informaţii agricole către MADR, corespunzător cu cerinţele Uniunii Europene şi în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională;

 • identifică pe baza informaţiilor de piaţă, fenomene care distorsionează funcţionarea pieţelor pe filiere de produs, raportează către MADR şi propune măsuri de reglementare a acestora;

 • promovează şi realizează colectarea, procesarea şi diseminarea datelor statistice care privesc sectorul agroalimentar în conformitate cu normele, tehnicile şi standardele statistice în materie;

 • înregistrează contractele de cultura pentru tutun;

 • înregistrează declaraţiile producătorilor agricoli de plante medicinale şi aromatice, privind suprafaţa efectiv cultivată, pe specii, şi livrările realizate.

 • cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;

 • culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de primăvară la data de 15 iunie.....”,, pe judeţ şi forme de proprietate (cercetarea statistică Agr.2a);

 • culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul ...” (cercetarea statistică Agr 2b);

 • întocmeşte anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR „Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului...”, pe total judeţ şi sectoare de proprietate ;

 • întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR ;

 • efectuează estimări privind producţia principalelor culturi agricole pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR în conformitate cu cerinţele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene;

 • realizează operativa privind stadiul lucrărilor agricole, pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;

 • colaboreaza cu:

 • reprezentanti ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale, cu camerele agricole teriotriale şi judeţene in vederea colectării şi corelării datelor statistice specifice colecate;

 • colectivele de specialitate din cadrul MADR în vederea desfaşurării activităţii  în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

 • răspunde şi altor cerinţe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DJA sau MADR, privind informaţii operative şi/sau statistice.

 • asigura implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării şi respectarii reglementarilor comunitare în sectorul vegetal și zootehnic;

 • monitorizeaza modul de întocmire a fişelor tehnologice pe culturi, la nivel de judeţ şi asigură prin specialiştii proprii implementarea de tehnologii, soiuri şi hibrizi noi;

 • centralizează şi transmite la MADR, pana la 1 iunie, situaţia tractoarelor şi utilajelor agricole din anul anterior;

 • coordonează activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 - Agricultură;

 • reprezintă MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;

 • colectează informaţii contabile de la exploatatiile agricole de pe raza judeţului conform planului de selectie distribuit de către reprezentanții MADR la instruirile anuale, utilizînd aplicaţia software RICA;

 • asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;

 • pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E.;

 • păstrează modul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigura continuitatea anchetei ;

 • la solicitarea compartimentului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;

 • verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;

 • asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA.

   • (2) Compartimentul politici şi statistică agricolă colaboreaza cu:

 • reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale in vederea identificarii fermierilor participanţi la RICA;

 • cu reprezentanţii compartimentului RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

 • completează şi transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului viti-vinicol;

 • verifică şi controlează în vederea recunoașterii ca organizaţie de producători în sectorul fructe legume conform Organizării Comune de Piaţă (înregistrează dosarele, verifică administrativ, control în teren, notifică solicitantul în vederea completării documentatiei, notifică MADR, APIA, întocmesc o situație centralizată în format electronic);

 • verifică şi controlează în vederea menţinerii condiţiilor de recunoaştere la grupurile de producători recunoscute preliminar, organizaţiile de producători din sectorul fructe legume conform Organizării Comune de Piaţă;

 • verifică şi controlează în vederea recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători sectorul vegetal şi zootehnic, în conformitate cu Ordonanta nr. 37/2005;

 • -participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări, instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;

 • colaborează cu Institutele de Cercetare Dezvoltare din domeniul legume fructe din cadrul ASAS, în special pentru promovarea în cultură a noilor soiuri româneşti;

 • actualizează anual baza de date statistice privind evaluarea şi realizarea producţiilor din domeniul legume fructe;

 • colectează , informaţiille de preţ de la operatorii economici în vederea transmiterii datelor la MADR pentru prelucrare şi transmiterere la DG AGRI a Comisiei Europeane şi către unitatea AGRIMIS Eastern Europe Germania;

 • colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului fructe legume din fonduri naţionale şi comunitare;

 • primirea cererilor, întocmirea proceselor verbale de constatare şi emiterea autorizaţiilor de plantare, defrişare ori de tăiere pentru pomi fructiferi;

 • înregistrează contractele încheiate între fabrica procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de zahăr;

 • avizează contractele încheiate între cultivatori şi fabrica procesatoare, dacă în urma inspectării culturii de către Comisia de verificare sunt respectate condiţiile agrotehnice de cultivare conform legislatiei in vigoare;

 • transmite la MADR, situaţia centralizatoare a verificării culturii de sfeclă;

 • înregistrează şi avizează, fisele de înscriere in agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesează, depozitează, comercializează sau importă produse ecologice, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;

 • transmit, în format electronic, la MADR, respectiv la Compartimentul de agricultură ecologică, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 din Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;

 • întocmesc statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional,

 • initiază şi organizează, în colaborare cu Camerele Agricole Judeţene şi alte organizaţii de profil, acţiuni în vederea promovării agriculturii ecologice, prin organizarea de simpozioane, mese rotunde, expoziţii de produse ecologice;

 • iniţiază acţiuni în vederea promovării vânzărilor de produse ecologice pe piaţa internă şi externă, prin facilitarea de întâlniri între producători, procesatori, importatori, exportatori şi principalele supermarket-uri şi încurajarea formării grupurilor de producători la nivel local;

 • informeaza operatorii care doresc să practice agricultura ecologică cu privire la procedurile specifice;

 • participă la programele de pregătire şi la alte manifestări organizate de MADR în domeniul agriculturii ecologice;

 • implementează politicile şi strategiile privind introducerea în mediu a plantelor modificate genetic;

 • analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile;

 • verifică şi introduce în Registrul judeţean datele referitoare la suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic, provenienţa seminţei, soiurile cultivate, producţiile realizate, destinaţia acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

 • urmăreşte completarea şi transmiterea la timp de către cultivatori a anexelor referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

 • verifică şi transmite la MADR, pe suport electronic, informaţiile cuprinse în anexele referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic, pentru constituirea Registrului naţional, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

 • participa la activitatile de instruire în domeniul plantelor modificate genetic şi coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele conventionale şi organice, organizate de reprezentantii MADR;

 • organizeaza întalniri periodice cu cultivatorii de plante modificate genetic în vederea instruirii acestora cu privire la legislatia în domeniul OMG;

 • furnizează informaţii, privind cultivarea plantelor modificate genetic, la cerere, în conformitate cu prevederile legale.

 • verifică documentaţia şi emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor,

 • întocmeşte şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR,

 • menţine şi actualizează evidenţele importatorilor cărora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare,

 • întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;

 • colaborează cu autorităţile competente pentru implementarea legislaţiei în domeniul îngrăşămintelor chimice;

 • îndrumă tehnic activitatea în domeniul gestionării fertilizanţilor după normele comunitare,

 • coordonează programe privind amendarea solurilor acide şi alcaline;

 • avizează şi urmăreşte realizarea şi fundamentarea finanţării programului privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a sistemului de monitorizare sol - teren pentru suprafeţele cu destinaţie agricolă şi a celor privind protecţia solurilor;

 • încheie contracte cu OSPA pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizării si reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură

 • receptionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop;

 • analizează şi avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit legii;

 • analizează şi avizează/aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, potrivit legii;

 • verifică modul de utilizare a terenului agricol, la solicitarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan/ schimbării categoriei de folosinţă a terenului agricol,

 • verifică şi transmite la MADR documentaţia necesară pentru obţinerea avizului privind clasa de calitate în vederea introducerii în intravilan a terenurilor prin documentaţie PUZ/PUG,

 • implementează în aria de responsabilitate a direcţiei pentru agricultură prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene cu privire la îngrăşăminte, fond funciar şi protecţia solului;

 • asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale (primării) pentru elaborarea Planului de acţiune la nivel local privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

 • asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la elaborarea Planului de acţiune la nivelul exploataţiei agricole privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

 • elaborează şi pun în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi Camerele agricole judeţene, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

 • controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unităţi administrativ teritoriale/exploataţii agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program;

 • înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării în vederea înstrăinării unui teren agricol situat în extravilan;

 • publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului;

 • înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic;

 • înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din Legea nr. 17/20014, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

 • emite avizul final/avizul negativ, care se semnează de către conducerea structurii teritoriale şi îl transmite vânzătorului prin poştă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens;

 • publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora;

 • înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel judeţean în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării;

 • asigură schimbul de informaţii privind vânzarea - cumpărarea în condiţiile Legii nr. 17/2014 a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară,

 • transmite săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării;

 • participă, împreună cu reprezentanţii structurilor cu atribuţii de inspecţie, verificare şi control din cadrul MADR, la verificarea, constarea şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute de dispoziţiile art. 14, coroborat cu prevederile art. 17 din Legea nr. 17/2014.

 • îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

 • verifică realitatea şi legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau după caz, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare denumite în continuare OIF sau a federațiilor de organizații de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (AUAI) şi a celor de transmitere gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi întocmeşte referat către Oficiul de reglementare al organizațiilor de îmbunătăţiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;

 • solicită OROIF formularea unor soluţii unitare privind rezolvarea diferitelor situaţii concrete apărute pe parcursul constituirii OIF la nivel naţional.

 • propune membrii consiliilor de sucursală ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare denumită în continuare ANIF prevăzuţi la art. 28 (3) lit. d) și e) din HG nr. 1874/2005;

 • propune membrii consiliului de unitate de administrare ai ANIF numiți prin decizia directorului direcției pentru agricultură;

 • solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF sau FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, completează baza de date şi raportează OROIF conform instrucţiunilor emise de acesta

 • solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF şi FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de IF şi difuzează informaţii utile OIF şi FOIF;

 • face constatarea contravenţiilor şi aplică sancţiuni privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prin specialiştii nominalizaţi prin ordin al ministrului şi controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;

 • elaborează, actualizează şi transmite periodic la MADR baza de date în domeniul energiilor regenerabile;

 • analizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică şi emite certificatele de origine.

 • aplică măsurile necesare îndeplinirii obligaţiilor privitoare la transferul de informaţii agricole către MADR, corespunzător cu cerinţele Uniunii Europene şi în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională;

 • cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;

 • întocmeşte lunar “Situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice”, pe judeţ şi sectoare de activitate ;

 • colaborează cu responsabilii INS judeteni şi din din cadrul regiunii din care fac parte in vederea acoperirii cerinţelor statistice la nivel regional;

 • colaborează cu reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri, asociaţiilor profesionale si interprofesionale, cu camerele agricole teritoriale şi judeţene in vederea colectării şi corelării datelor statistice specifice colectate;

 • colaborează cu colectivele de specialitate din cadrul DAJ şi MADR în vederea desfaşurării activităţii  în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi să asigure confidenţialitatea datelor;

 • răspunde şi altor cerinţe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DAJ sau MADR, privind informaţii operative şi/sau statistice;

 • îndeplineşte şi alte sarcini primite de la nivel central.